Search

Bruto Netto

Algemeen

Met de Bruto Netto Module van Perspectief wordt berekend wat de netto bedragen zijn die horen bij bepaalde inkomsten. Hierbij is rekening gehouden met het actuele fiscale stelsel en de van toepassing zijnde heffingskortingen en aftrekposten. Met behulp van de netto inkomsten kunt u voor uw deelnemers een beter financieel overzicht maken, door deze te vergelijken met de uitgaven in de overeenkomstige periodes.

Zelfstandig beschikbaar

U kunt de Bruto Netto Module buiten Perspectief ook inzetten indien u voor uw applicaties of interne toepassingen netto bedragen wilt berekenen. U kunt hierbij een bruto netto berekening voor 1 bruto inkomen maken, of een bruto netto berekening voor een aantal inkomens tegelijk. De Bruto Netto Module wordt aangeboden via een webservice. Vanuit uw (interne) applicaties kunt u koppelen aan deze bruto netto webservice om hiermee de netto bedragen te verkrijgen. Het fiscale stelsel dat ten grondslag ligt aan deze berekeningen wordt jaarlijkse up-to-date gehouden door ActuIT. De bruto netto berekeningen worden uitgevoerd uitgaande van de verschillende belastingschijven. Op deze pagina vindt u meer informatie over de wijze waarop u de bruto netto service kunt aanroepen en welke parameters u kunt gebruiken.

Webservice

De bruto netto webservice is beschikbaar als SOAP service. De SOAP service is beschikbaar op het volgende adres:

 • URL: https://servernaam/Service.svc?folder=ActuIT_BrutoNetto&document=actuit_brutonetto.xml&operation=ActuIT_BrutoNetto
 • WSDL: https://servernaam/Service.svc?wsdl&folder=ActuIT_BrutoNetto&document=actuit_brutonetto.xml

Berekening

De bruto netto berekening die u wilt uitvoeren kunt u uitvoeren uitgaande van 1 bruto inkomen, of uitgaande van meerdere inkomen. In de paragraaf Parameters kunt u zien welke mogelijkheden u heeft betreffende de bruto netto berekeningen. Het inkomen waarvoor de berekening uitgevoerd moet worden is de som van het salaris en de uitkering (of de som van de uitkeringen) die u meegeeft. Beide zijn optioneel: u kunt alleen een salaris meegeven of alleen een uitkering. De bruto netto berekeningen worden uitgevoerd uitgaande van de geldende belastingschijven voor het fiscale jaar waarvoor u de berekening wilt uitvoeren.

In de berekening is het mogelijk om rekening te houden met heffingskortingen. De onderstaande heffingskortingen worden in het model meegenomen (indien van toepassing in de context van uw specifieke aanroep):

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Ouderenkorting
 • Alleenstaande ouderenkorting

Tenslotte wordt rekening gehouden met de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Uitgaande van al deze componenten wordt het netto inkomen als volgt vastgesteld:

 • Netto inkomen = Bruto inkomen – (Heffing - Heffingskortingen) – Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Parameters

Onderstaand vindt u een overzicht van de parameters die u mee kunt geven aan de webservice. Sommige parameters zijn verplicht en sommige parameters zijn optioneel. De optionele parameters mogen weggelaten worden. Indien een optionele parameter niet opgenomen is, dan zal de standaard waarde van deze parameter in de berekening gebruikt worden.

GeboorteDatum

 • Beschrijving: de geboortedatum van de persoon waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd
 • Optioneel: nee
 • Standaardwaarde: niet van toepassing
 • Formaat: d-M-yyyy
 • Voorbeeld: 25-1-1950

AOWLeeftijdJaar

 • Beschrijving: de AOW leeftijd in jaren
 • Optioneel: nee
 • Standaardwaarde: niet van toepassing
 • Formaat: gehele waarde tussen 65 en 75
 • Voorbeeld: stel dat AOW leeftijd 66 jaar en 3 maanden is, dan is AOWLeeftijdJaar gelijk aan 66

AOWLeeftijdMaand

 • Beschrijving: de AOW leeftijd in maanden
 • Optioneel: nee
 • Standaardwaarde: niet van toepassing
 • Formaat: gehele waarde tussen 0 en 11
 • Voorbeeld: stel dat AOW leeftijd 66 jaar en 3 maanden is, dan is AOWLeeftijdMaand gelijk aan 3

FiscaalJaar

 • Beschrijving: De bruto netto berekeningen worden uitgevoerd uitgaande van de tarieven die gelden in een bepaald fiscaal jaar. U heeft bij uw berekening de keuze voor het fiscale jaar dat gehanteerd dient te worden. Van het betreffende fiscale jaar worden dan de belastingschijven en de heffingspercentages gehanteerd. Dit is ook van toepassing op de tarieven die voor de verschillende heffingskortingen worden gehanteerd. Het invullen van het FiscaalJaar is niet verplicht. Indien u deze parameter niet meegeeft, dan zal als Fiscaal Jaar het jaar worden gehanteerd waarin het inkomen dat u meegeeft voor het eerst van toepassing is (zie onderstaand bij de parameter 'IngangsDatum') 
 • Optioneel: ja
 • Standaardwaarde: het jaar van de IngangsDatum (zie onderstaand bij de parameter 'IngangsDatum')
 • Formaat: gehele waarde, met een minimum van 2019
 • Voorbeeld: 2020

Salaris

 • Beschrijving: het salaris van de persoon waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd. Het salaris is een jaarbedrag.
 • Optioneel: ja
 • Standaardwaarde: 0
 • Formaat: gebroken getal waarbij optioneel een duizendtallen scheiding (een punt) kan worden gebruikt. Decimaal scheiding is een komma.
 • Voorbeeld: 10.500 of 10500 of 10500,00 of 10.500,00

Uitkering

 • Beschrijving: de uitkering (of de som van de uitkeringen) van de persoon waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd. De uitkering is een jaarbedrag.
 • Optioneel: ja
 • Standaardwaarde: 0
 • Formaat: gebroken getal waarbij optioneel een duizendtallen scheiding (een punt) kan worden gebruikt. Decimaal scheiding is een komma.
 • Voorbeeld: 10.500 of 10500 of 10500,00 of 10.500,00

IngangsDatum

 • Beschrijving: de datum vanaf wanneer het bruto inkomen (zijnde de som van salaris en uitkering) van toepassing is. In de bruto netto berekening wordt de IngangsDatum gebruikt om te toetsen of deze gelegen is voor de AOW datum van de persoon waarvoor de berekening uitgevoerd moet worden, of na de AOW datum. Afhankelijk hiervan worden de belastingtarieven voor of na AOW gebruikt. Indien u gekozen heeft om de parameter FiscaalJaarBerekening (zie onderstaand) de waarde J te geven, dan wordt in de berekening het jaar van de IngangsDatum gebruikt. Zie voor verdere toelichting van deze situatie de uitleg bij de parameter FiscaalJaarBerekening. Indien u de bovenstaande parameter FiscaalJaar niet in de aanroep meegeeft, dan wordt het jaar van de IngangsDatum gebruikt om het fiscaal jaar te bepalen. Dus stel dat de IngangsDatum gelijk is aan 1-8-2023 en stel dat u Fiscaaljaar niet meegeeft. In die situatie zal dan als FiscaalJaar 2023 gehanteerd worden.
 • Optioneel: nee
 • Standaardwaarde: niet van toepassing
 • Formaat: d-M-yyyy
 • Voorbeeld: 1-8-2023

HeffingsKorting

 • Beschrijving: u kunt aangeven of in de berekening rekening gehouden moet worden met heffingskortingen (zie bij de paragraaf 'Berekening' welke heffingskortingen in het model voorkomen). Indien u geen rekening wilt houden met heffingskortingen dan worden al deze heffingskortingen op 0 gezet.
 • Optioneel: ja
 • Standaardwaarde: J
 • Formaat: J of N
 • Voorbeeld: N

AlleenstaandeOuderenKorting

 • Beschrijving: u heeft de mogelijkheid om heffingskortingen wel mee te nemen, behalve de AlleenstaandeOuderenKorting. Dat zal van toepassing zijn in de situatie dat de persoon waarvoor de berekening gemaakt moet worden een partner heeft.
 • Optioneel: ja
 • Standaardwaarde: N
 • Formaat: J of N
 • Voorbeeld: J

FiscaalJaarBerekening

 • Beschrijving: in het model worden twee soorten van bruto netto berekening ondersteund. De standaard berekening die uitgevoerd wordt is door uit te gaan van de IngangsDatum (zie bovenstaand) en het ingevoerde bruto inkomen (som van salaris en uitkering). In de berekeningen worden getoetst of de IngangsDatum gelegen is voor of na de AOW-datum van de persoon waarvoor de berekening wordt uitgevoerd. Indien de IngangsDatum gelegen is voor de AOW-datum, dan worden de fiscale tarieven voor AOW gebruikt. Indien de IngangsDatum op of na de AOW-datum gelegen is, dan worden de tarieven na AOW gebruikt. Alternatieve berekening die mogelijk is, is door een bruto netto berekening te maken die voor een geheel jaar van toepassing is. In die situatie vult u bij salaris en/of uitkering het totale salaris en de totale uitkering in dat van toepassing is in het jaar van IngangsDatum. In de berekening wordt vervolgens getoetst of het jaar van de IngangsDatum gelegen is voor het jaar waarin voor het eerst AOW wordt ontvangen, in het jaar waarin voor het eerst AOW wordt ontvangen of na het jaar waarin voor het eerst AOW wordt ontvangen. Afhankelijk hiervan worden de fiscale tarieven voor of na AOW gehanteerd. In de situatie dat het jaar van de IngangsDatum in het jaar valt waarin voor het eerst AOW wordt ontvangen dan worden de tarieven voor en na AOW pro rata meegenomen. Indien u de alternatieve berekening wilt laten uitvoeren, dan dient de waarde van de parameter FiscaalJaarBerekening J te zijn.
 • Optioneel: ja
 • Standaardwaarde: N
 • Formaat: J of N
 • Voorbeeld: J

KlantCode

 • Beschrijving: de klantcode die u van ActuIT heeft ontvangen
 • Optioneel: nee
 • Standaardwaarde: niet van toepassing
 • Formaat: niet van toepassing, betreft de exacte klantcode die u van ActuIT ontvangen hebt
 • Voorbeeld: niet van toepassing, betreft de exacte klantcode die u van ActuIT ontvangen hebt

Request

Onderstaand twee voorbeelden van een request naar de bruto netto webservice. Het eerste voorbeeld betreft de situatie dat voor 1 inkomen een bruto netto berekening gemaakt moet worden, in het tweede voorbeeld is dit uitgaande van 2 inkomens.

Voorbeeld 1: 

<BrutoNetto xmlns="http://www.actuit.nl/modules/BrutoNetto/201911/">
    <Algemeen>
        <KlantCode>ActuIT</KlantCode>
    </Algemeen>
    <Inkomen>
        <GeboorteDatum>15-1-1954</GeboorteDatum>
        <AOWLeeftijdJaar>66</AOWLeeftijdJaar>
        <AOWLeeftijdMaand>2</AOWLeeftijdMaand>
        <FiscaalJaar>2019</FiscaalJaar>
        <Salaris>10000</Salaris>
        <Uitkering>15578</Uitkering>
        <IngangsDatum>1-1-2029</IngangsDatum>
        <HeffingsKorting>J</HeffingsKorting>
        <AlleenstaandeOuderenKorting>J</AlleenstaandeOuderenKorting>
        <FiscaalJaarBerekening>N</FiscaalJaarBerekening>
    </Inkomen>
</BrutoNetto>

Voorbeeld 2:

<BrutoNetto xmlns="http://www.actuit.nl/modules/BrutoNetto/201911/">
    <Algemeen>
        <KlantCode>ActuIT</KlantCode>
    </Algemeen>
    <Inkomen>
        <GeboorteDatum>1-1-1953</GeboorteDatum>
        <AOWLeeftijdJaar>66</AOWLeeftijdJaar>
        <AOWLeeftijdMaand>5</AOWLeeftijdMaand>
        <Salaris>10000</Salaris>
        <IngangsDatum>1-1-2019</IngangsDatum>
        <HeffingsKorting>N</HeffingsKorting>
        <AlleenstaandeOuderenKorting>J</AlleenstaandeOuderenKorting>
        <FiscaalJaarBerekening>N</FiscaalJaarBerekening>
    </Inkomen>
    <Inkomen>
        <GeboorteDatum>1-1-1953</GeboorteDatum>
        <AOWLeeftijdJaar>66</AOWLeeftijdJaar>
        <AOWLeeftijdMaand>5</AOWLeeftijdMaand>
        <Uitkering>15578</Uitkering>
        <IngangsDatum>1-1-2024</IngangsDatum>
        <HeffingsKorting>J</HeffingsKorting>
        <AlleenstaandeOuderenKorting>J</AlleenstaandeOuderenKorting>
        <FiscaalJaarBerekening>N</FiscaalJaarBerekening>
    </Inkomen>
</BrutoNetto>

Response

Bovenstaand zijn twee request voorbeelden gegeven. Onderstaand staat voor elk van deze twee requests de bijbehorende response. VersieFiscaleParameters geeft aan wat de versie is van de fiscale parameters die in het model zijn opgenomen.

Voorbeeld 1: 

<OutputBrutoNetto xmlns="http://www.actuit.nl/modules/BrutoNetto/201911/">
    <Algemeen>
        <VersieFiscaleParameters>2020.1</VersieFiscaleParameters>
    </Algemeen>
    <Netto>
        <BrutoInkomen>
            <Salaris>10000</Salaris>
            <Uitkering>15578</Uitkering>
            <Totaal>25578</Totaal>
        </BrutoInkomen>
        <Heffing>
            <HeffingExclKorting>4871,19</HeffingExclKorting>
            <Heffingskorting>
                <Algemene_heffingskorting>1131</Algemene_heffingskorting>
                <Arbeidskorting>133</Arbeidskorting>
                <Ouderenkorting>1596</Ouderenkorting>
                <AlleenstaandeOuderenkorting>429</AlleenstaandeOuderenkorting>
                <Totaal>3289</Totaal>
            </Heffingskorting>
            <HeffingInclKorting>1582,19</HeffingInclKorting>
        </Heffing>
        <InkomensafhankelijkBijdrageZVW>887,95</InkomensafhankelijkBijdrageZVW>
        <NettoInkomen>23107,87</NettoInkomen>
    </Netto>
</OutputBrutoNetto>

Voorbeeld 2:

<OutputBrutoNetto xmlns="http://www.actuit.nl/modules/BrutoNetto/201911/">
    <Algemeen>
        <VersieFiscaleParameters>2020.1</VersieFiscaleParameters>
    </Algemeen>
    <Netto>
        <BrutoInkomen>
            <Salaris>10000</Salaris>
            <Uitkering>0</Uitkering>
            <Totaal>10000</Totaal>
        </BrutoInkomen>
        <Heffing>
            <HeffingExclKorting>3665</HeffingExclKorting>
            <Heffingskorting>
                <Totaal>0</Totaal>
            </Heffingskorting>
            <HeffingInclKorting>3665</HeffingInclKorting>
        </Heffing>
        <InkomensafhankelijkBijdrageZVW>0</InkomensafhankelijkBijdrageZVW>
        <NettoInkomen>6335</NettoInkomen>
    </Netto>
    <Netto>
        <BrutoInkomen>
            <Salaris>0</Salaris>
            <Uitkering>15578</Uitkering>
            <Totaal>15578</Totaal>
        </BrutoInkomen>
        <Heffing>
            <HeffingExclKorting>2990,98</HeffingExclKorting>
            <Heffingskorting>
                <Algemene_heffingskorting>1453</Algemene_heffingskorting>
                <Ouderenkorting>1640</Ouderenkorting>
                <AlleenstaandeOuderenkorting>441</AlleenstaandeOuderenkorting>
                <Totaal>2990,98</Totaal>
            </Heffingskorting>
            <HeffingInclKorting>0</HeffingInclKorting>
        </Heffing>
        <InkomensafhankelijkBijdrageZVW>887,95</InkomensafhankelijkBijdrageZVW>
        <NettoInkomen>14690,05</NettoInkomen>
    </Netto>
</OutputBrutoNetto>