Search

Uniforme RekenMethodiek (URM)

De Uniforme RekenMethode is in 2018 officieel gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken. In 2019 gaat voor alle pensioenuitvoerders de verplichting gelden om via deze methode de hoogte van het te bereiken pensioen aan deelnemers te communiceren.
Het doel hiervan is deelnemers erop te wijzen dat deze hoogte niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Pensioenbedragen moeten in drie scenario’s worden gecommuniceerd: een optimistisch, een neutraal en een pessimistisch scenario.
ActuIT heeft in 2018 reeds verschillende pensioenuitvoerders geholpen om aan de verplichtingen per 1 januari 2019 te voldoen die gelden voor premieregelingen met (de optie voor) een variabele uitkering. Zoals onze klanten van ons gewend zijn bieden wij echter voor alle gewenste of verplichte berekeningen een oplossing. In onderstaande propositie beschrijven wij hoe wij zowel pensioenuitvoerders als verzekeraars kunnen helpen om aan de URM-verplichtingen te voldoen.

Voor onze oplossing gelden de volgende kernwaarden, die we hieronder achtereenvolgens zullen toelichten
 
1. In twee vormen beschikbaar: on premise en in de cloud
2. Biedt via URM-DB en URM-DC een oplossing voor zowel DB- als DC-regelingen, en hybride vormen
3. Ondersteunt zowel de generieke methode als URM-1 en URM-2
4. Is gericht op ontzorging van de klant, maar biedt ook de mogelijkheid om werkzaamheden in eigen hand te nemen
5. Voldoet aan wettelijke eisen en biedt goede performance

1. On premise vs in de cloud

Wij bieden onze oplossing zowel on premise aan als in de cloud. Voor de meeste situaties denken we dat onze cloudoplossing het beste is. De URM berekening vindt enkele keren per jaar plaats. Op die momenten is veel capaciteit nodig, maar buiten die momenten slechts heel beperkt. Dan is in onze ogen een schaalbare cloudoplssing het beste.


2. URM-DB en URM-DC

Voor onze oplossing zal altijd gelden dat deze in overleg met de klant tot stand is gekomen. Voor elke pensioenuitvoerder geldt een ander niveau waarop deze geholpen wil worden. In sommige gevallen zullen wij complete scenarioberekeningen implementeren, in andere gevallen zorgt ActuIT alleen voor conversie van de DNB-scenario's naar de fondsspecifieke input voor hun bestaande model.

Zowel voor DB-, DC- als hybride regelingen zullen wij een passende oplossing kunnen realiseren:
 • Voor DB kunnen we een gestandaardiseerd product (URM-DB) leveren waarmee de URM-bedragen van een te bereiken pensioen kunnen worden berekend.
 • Voor DC kunnen we als product (URM-DC) een tool leveren om de door DNB beschikbare gestelde scenario's om te zetten naar fondsspecifieke scenario's. Deze kunt u vervolgens inzetten om via bestaande DC-model de URM-bedragen te berekenen.
 • Als u nog niet over een DC-model beschikt waarmee de URM-bedragen kunnen worden berekend, dan kunnen wij deze voor u implementeren, zowel als losse applicatie of geïntegreerd in uw bestaande processen.

URM-DB

Het product URM-DB bestaat uit de volgende functionaliteit:
 • Een webservice waarmee URM-bedragen berekend kunnen worden
 • Een beheeromgeving voor het uploaden van benodigde input.
De URM-DB applicatie vraagt op fondsniveau als input om de resultaten van de haalbaarheidstoets of in geval van URM-2 de koopkrachtfactoren die doorgerekend zijn vanuit het beleggingsbeleid.
Deze gegevens kunnen in een beheeromgeving als Excelbestand geupload worden. 

Na de periodieke upload van de benodigde fondsgegevens, kan vervolgens de URM-berekening uitgevoerd worden door een aanroep van de webservice die we in het URM-DB model gedefinieerd hebben.

Naast algemene parameters zoals de fondscode en de rekendatum is de minimale individuele input als volgt:
 • De totaal opgebouwde aanspraak
 • Een vector met de jaaropbouw voor elk jaar tot aan de gevraagde pensioenleeftijd (inclusief nullen, om de duur tot aan de pensioenleeftijd te kunnen bepalen)
Bijzonderheden
Extra input is mogelijk om bijvoorbeeld flexibiliseringsmogelijkheden of andere bijzonderheden mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan deeltijdgepensioneerden, AOW-compensaties, arbeidsongeschikten en aspiranten.
 
Geen bijzonderheden? Dan directe NPR-verrijking mogelijk
Voor veel fondsen zal gelden dat er geen bijzonderheden op URM-gebied zijn. De opbouw is constant en daarmee is de jaaropbouw te bepalen vanuit het te bereiken pensioen, het opgebouwde pensioen, en de duur tot aan de pensioenleeftijd.
Voor deze fondsen biedt de URM-DB tool de mogelijkheid om NPR-berichten direct te verrijken met de URM-bedragen:
De tool vraagt als input het bestaande NPR-bericht (zonder URM-bedragen), haalt daar zelf de benodigde input uit, en verrijkt het bestaande NPR-bericht vervolgens met de berekende URM-bedragen.
Deze oplossing biedt voor alle eenvoudige DB-fondsen de mogelijkheid om het huidige NPR-proces zonder moeite uit te breiden met een stap waarin de URM-bedragen toegevoegd worden.
 
Implementatie in bestaande processen en applicaties
Bestaande processen (bijv UPO) en applicaties (bijv planner) waarvoor de URM-bedragen moeten worden vastgesteld, zullen moeten worden uitgebreid met een aanroep van de URM-berekening.
ActuIT kan hierbij ondersteuning bieden.

URM-DC

Het product URM-DC bestaat uit de volgende functionaliteit:
 • De totaal opgebouwde aanspraak
 • Een applicatie die op basis van de DNB-scenario’s de URM-variant van het benodigde fondsspecifieke inputbestand voor een bestaande scenario-berekening.
 • Een beheeromgeving voor het uploaden van benodigde input.
De URM-DC applicatie vraagt op fondsniveau als input om de 2000 scenario’s die periodiek door DNB worden gepubliceerd, en om de cashflows van de vastrentende waarden van het fonds.
Deze gegevens kunnen in een beheeromgeving als Excelbestand geupload worden. Dit is een beveiligde omgeving waar jullie via een account op kunnen inloggen.
Na de periodieke upload kunt u vanuit de beheeromgeving een service aanroepen die de input vertaalt naar de scenarioset die benodigd is voor de bestaande DC-berekening. Hiervoor geldt als input dat een mapping moet worden gemaakt van de fondsspecifieke begellingsportefeuille naar de twee beleggingscategorieën (risicovrije vastrentende waarden en zakelijke waarden) van DNB.
 
Implementatie in bestaande processen en applicaties
ActuIT kan ondersteuning bieden om vervolgens de bestaande scenario-berekening uit te breiden met een modus waarmee ingesteld kan worden of de reguliere berekening of de URM-variant moet worden uitgevoerd. Hierbij zorgen we er ook voor dat de performance optimaal blijft; we moeten ervoor zorgen dat niet bij elke switch het betreffende scenariobestand opnieuw moet worden ingelezen.
 
Bouw van DC-model
Indien de scenarioberekeningen voor een DC-regeling gebouwd moeten worden, dan zal ActuIT eerst met de klant afstemmen wat de specificaties van het gewenste model zijn. Vervolgens zullen wij in Futurama de gewenste implementatie realiseren, waarbij we zorgen voor:
 • Batch-functionaliteit om de URM-berekening voor meerdere deelnemers tegelijk te kunnen berekenen.
 • Bouw van een webservice om direct calls op uit te voeren
 • Ondersteuning bij het koppelen van andere systemen aan de webservice
 • Ondersteuning bij het testproces. Eventueel de bouw van een geautomatiseerd testproces waarin op een gedefinieerde testset automatisch de URM-berekening wordt uitgevoerd, waarbij de resultaten van de tool vergeleken worden met de door u verwachte resultaten.

3. Rekenmethodes

Voor de beschikbare rekenmethodes gelden vanuit onze werkwijze de volgende twee opmerkingen:
 • Voor DC is voor de URM-berekening alleen de generieke methode mogelijk. Dit wordt binnen onze oplossing verwezenlijkt door de DNB-scenario’s te vertalen naar de fondsspecifieke scenario’s, en deze ofwel binnen een bestaand DC-model, ofwel binnen een nieuw te bouwen model te gebruiken.
 • Voor DB ondersteunen we zowel de generieke methode, URM-1 en URM-2. In onze ogen is het onderscheid tussen de generieke methode (voor DB) en URM-2 echter de wijze waarop de 2000 ‘correctiefactoren’ bepaald worden, die als input dienen voor de URM-berekening. Dit verschil valt dus buiten onze oplossing.

4. Ontzorging of eigen beheer

Het gebruik van zowel het URM-DB als het URM-DC product zoals hier beschreven stellen wij via een jaarlijkse vergoeding beschikbaar. ActuIT blijft daarmee eigenaar van beide modellen, zowel bij on premise als in de cloud.
 
ActuIT draagt er hiermee de verantwoordelijkheid voor dat:
 • Beide modellen aan alle eisen voldoen die de wet aan ze stelt.
 • De cloud-oplossing aan de vereiste online beschikbaarheid voldoet.
 • ActuIT beschikbaar is voor vragen van u over de gemaakte berekeningen.
 • ActuIT tijdig wijzigingen in de URM-berekening doorvoert. Uiterlijk 2 maanden na publicatie door de overheid zal ActuIT voor een nieuwe versie van de URM-DB dan wel URM-DC applicatie zorgen.
Met klanten die zelf het beheer (en onderhoud) over de URM-producten willen voeren treden wij graag in gesprek.

5. Berekening en Performance

Uiteraard moeten de URM-DB en URM-DC applicaties de juiste output realiseren. ActuIT zal via certificering ervoor zorgen dat beide modellen op correctheid zijn gevalideerd.
 
ActuIT is marktleider in de performance van DC berekeningen. Onze software Futurama is geoptimaliseerd voor grote matrix berekeningen. Bij diverse verzekeraars en pensioenuitvoerders wordt Futurama al jaren ingezet om dergelijke berekeningen te doen. 
 
Ook voor URM-DB geldt dat we een zeer goede performance bieden. Door de uitgebreide rekenfunctionaliteit voor matrices in Futurama kunnen we deze berekening zeer snel doen. Doordat Futurama in zowel cloud als on-premise zeer flexibel kan schalen kunt u ook voor grote batches de performance halen die u nodig heeft. 

Benieuwd naar de praktijk?

Bekijk showcase >


Support nodig?

URM DB Dienst >